I länken hittar du läromedlen för kursen älvdalska 5p vid Institutionen för nordiska språk i Uppsala. Gunnar Nyström och Yair Sapir 2005/2015.

http://hkr.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A807822&dswid=-78